Cookie- och Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Du bestämmer själv hur din dator hanterar cookies genom inställningarna i din webbläsare.
Vi tar hjälp av både förstaparts- och tredjepartscookies för olika ändamål. En del av de cookies som läggs på din dator raderas då du lämnar vår webbplats (sessionscookies) medan andra ligger kvar i upp till 2 år på din dator för att webbplatsen ska kunna känna igen dig från gång till gång om du återkommer (permanenta cookies).

Vi registrerar ingen information om besökarens IP-adress, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Vi använder cookies på vår webbplats för att:
Underlätta användningen av webbplatsen och göra så att sidorna ska laddas snabbt på din dator. (Förstaparts sessionscookie)

Med hjälp av analysverktygen Google Analytics (tredjeparts sessions- och permanenta cookies) samla in statistik om hur våra besökare rör sig på webbplatsen, till exempel:

  • Om besökaren har varit på webbplatsen tidigare
  • Varifrån besökaren har klickat sig in till vår webbplats
  • Vilka sidor som besöks på webbplatsen
  • Hur lång tid besöket tar
  • Vilken webbläsare som används

Har du frågor om cookies på vår webbplats är du välkommen att kontakt oss på info@reshift.se.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används.

Personuppgiftspolicy

Inledning – vad är personuppgifter?
Vid kontakt med Re:Shift förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en livet fysisk person.

Re:Shift är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas via, och behandlas hos www.reshift.se. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Re:Shift tillämpar för personuppgiftsbehandling med mera. Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Re:Shift allmänna bestämmelser om personuppgifter
De allmänna bestämmelserna innebär att Re:Shift alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, med respekt för den personliga integriteten, all personuppgiftshantering vilar på en laglig grund.

Insamling av personuppgifter
Vanligtvis kan www.reshift.se besökas utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks.

Däremot används så kallade cookies vid besök på www.reshift.se se mer ovan om Cookies.
Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till Re:Shift via hemsidan. Re:Shift kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon exempelvis lämnar sina uppgifter till Re:Shift via brev, e-post, telefon eller genom att Re:Shift får uppgifter från offentliga register.

Ändamål
Re:Shift samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda ändamål. Det allmänna ändamålet är vanligen att utföra en tjänst (eller liknande) som berörd person/ företag har begärt. Re:Shift behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Närmare information om för vilket ändamål personuppgifterna används finns i samband med att personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor.

Samtycke
Re:Shift strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas. Om ett samtycke återkallas kommer Re:Shift inte att behandla personuppgifterna ytterligare och inte heller uppdatera tidigare lämnade uppgifter. För de fall ett samtycke återkallas avslutas behandlingen omedelbart. Det ska dock noteras att trots återkallat samtycke kan viss behandling kan vara nödvändig för att fullfölja lag eller avtal.

Överlämnande av personuppgifter
Personuppgifter kan komma att överlämnas till annat bolag inom Reach for the Stars-koncernen eller till samarbetspartner, till exempel för att utföra de uppgifter berörd person har begärt.

Säkerhet
Re:Shift vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns att tillgå.

Gallring
Re:Shift bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller t ex när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kan dock i vissa fall behöva sparas även därefter, till exempel för bokföringsändamål.

Rätt att få information och rättelse
Var och en har rätt att efter begäran få reda på i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Re:Shift. Om sådana personuppgifter finns hos Re:Shift får berörd person efter begärd information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen sker till hari.turcinhodzic@reshift.se.
Var och en har rätt att begära rättelse, blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt. Re:Shift är då skyldiga att vidta sådana åtgärder.

Länkning
Uppgifterna på denna sida gäller för Re:Shift och för hemsidan www.reshift.se, om inte annat uppges.
I de fall denna hemsida innehåller länkar till andra hemsidor inom eller utom Re:Shift koncernen gäller uppgifterna ej för sådana hemsidor. Re:Shift svarar inte heller i övrigt för innehållet på sådana hemsidor.

Ändringar av personuppgiftshantering
Om det sker förändringar i hur Re:Shift koncernen hanterar personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Rutiner för behandling kan t ex komma att ändras om lagstiftningen ändras.

Kontakt – personuppgiftsombud
Frågor rörande Re:Shifts-koncernens personuppgiftsbehandling kan ställas till vårt personuppgiftsombud. Hari Turcinhodzic som nås via hari.turcinhodzic@reshift.se.